Leefloon

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon. 


Nationaliteit

 • Belg
 • Staatloos
 • Erkend vluchteling
 • Onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
 • Vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

 Leeftijd

 • Minstens 18 jaar oud
 • Jonger dan 18 jaar oud en:
  • U bent ontvoogd door huwelijk
  • U bent zwanger
  • U hebt kinderen ten laste 

Verblijfplaats

U verblijft gewoonlijk en permanent in België. 

Inkomsten

U hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit. 

Werkbereidheid

U bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. 

Andere uitkeringen

 • U bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...)
 • Het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde

Meer info over de “wet op maatschappelijke integratie” vind je ook op : http://www.mi-is.be/ - www.socialsecurity.be - www.belgopocket.be

 

 • print
 • pdf

Contact

Contactpersoon

Thomas Vivianne
T 052 36 95 15
Contacteer mij